vorige project - project overzicht - volgende project volgend projectproject overview SuperNova Studios vorig project

Het uiteindelijke ontwerp toont de veelheid aan woningtypes, die desondanks een geheel vormen. De twee binnenruimten hebben ieder hun eigen karakter.

doelgroepgerichte woningbouwontwikkeling, amsterdam
De woningen met uitzicht over het IJ vormen gezamenlijk een robuust gevelbeeld. Waar de plint met commerciele voorzieningen wordt onderbroken is de ingang van de jachthaven.

doelgroepen, woonwensen en woonmilieus als basis voor stedenbouwkundig plan
Doelgroepdefinities leidden tot een stedenbouwkundig plan met een rijke variatie aan woonmilieus en woningtypen.

woonwensen vertalen naar doelgroepen, woonmilieus en woningen
Voor het ontwerp werd van grote naar kleine schaal gewerkt met woonmilieuverkenningen, woonwensinventarisaties en doelgroependefinities.

doelgroepenmodel van SuperNova Studios
Het gehanteerde doelgroepenmodel bestaat uit de combinatie van sociale milieus (Motivacton) en een levensfasemodel (SuperNova Studios).

Woest Wonen

Doelgroepen in de Nederlandse woningbouw - onderzoek en ontwerp

Plaats:  Amsterdam
Jaar:  2002 - 2005
Programma: Stedenbouwkundig ontwerp, 144 woningen, 3000m² commerciële voorzieningen, 1500m² kantoren, 120 parkeerplaatsen
Status: Afstudeerproject
Opdrachtgever: Technische Universiteit Delft
Credits: Jelk Kruk, Stephan Nierop

Om een antwoord te geven op de kwalitatieve woningnood in Nederland hebben wij in dit project onderzocht hoe er in het woningaanbod beter aansluiting gevonden kan worden op de diversiteit in de vraag naar woningen, nu en in de toekomst.

Door heel specifiek doelgroepen te onderscheiden te specificeren en te onderzoeken denken wij dat er woonmilieus en woningtypen te ontwikkelen zijn die beter aansluiten op de deze vraag.

Wij hebben een stappenplan ontwikkeld waarmee vanaf de schaal van de stad tot en met de woning grip gehouden kan worden op de doelgroep en zijn gebouwde omgeving. Van een strook van 12 bij 1 km over het centrum van Amsterdam hebben wij alle woonmilieus in kaart gebracht en daaraan de doelgroepen gekoppeld die daar zouden kunnen wonen.

Vervolgens hebben wij via verschillende schaalstappen ingezoomd tot het niveau van een bouwblok van 100 bij 50 meter. In dit bouwblok zouden nog 11 doelgroepen kunnen wonen. Dit blok hebben wij voor deze 11 doelgroepen uitgewerkt.

Het ontwerp van het bouwblok is het resultaat van een complex ontwerpproces waarbij voor verschillende specifieke doelgroepen een passende oplossing is gezocht dat toch een geheel vormt. Zowel de binnenmilieus in het bouwblok, als de ontsluitingen, bouwstructuur en leidingen zijn op elkaar afgestemd.

De grootste opgave was het op samenhangende wijze organiseren van de voor verschillende doelgroepen bedoelde woningen binnen de rooilijnen van het bouwblok. Moeten verschillende doelgroepen worden gecombineerd, of juist gescheiden? Welk woningtype wordt toegepast? Welke ontsluiting wordt toegepast, en welk bouwsysteem maakt het mogelijk de woning specifiek te maken maar biedt ook zekerheid dat over enkele (tientallen) jaren nog steeds verhuurbaar of verkoopbaar is? Hoe "werken" de woningen? Waarin komt het doelgroepspecifieke naar voren? Wat zijn de relaties met andere woningen?