vorige project - project overzicht - volgende project volgend project project overview SuperNova Studios vorig project

Ontwikkelingsscenario - Noord-Hollandse Waterlinie - droom.NH
Het ontwikkelingsscenario harmoniseert bescherming van het landschap, waterbeheer en woningbouwontwikkeling.

Noord-Hollandse Waterlinie - droom.NH
Het plan omvat een ontwikkelingsstrategie gedifferentieerd naar de verschillende bebouwingsdichtheden die het landschap kenmerken.

Noord-Hollandse Waterlinie - principe typologie - droom.NH
De ontwikkelingsstrategie is gebaseerd op de bestaande bebouwingsdichtheid en biedt voor iedere dichtheid een bijpassende bebouwingsvorm.

het Waterlint - droom.NH
Landschappelijke voorbeeldverkaveling (Nieuwesluis)
Waterlint met kleinschalige, particuliere bebouwing.

Poldersuburbia - droom.NH
Suburbane voorbeeldverkaveling (Krommenie):
Gemodificeerde polders met rood, blauw en groen programma. Inclusief steigerpleinen, waterbouw
, en veel recreatiemogelijkheden.

Stedelijke waterblokken - droom.NH
Stedelijke voorbeeldverkaveling (Amsterdam):
Stedelijke waterblokken met dubbelzijdige ontsluiting

De Noord-Hollandse Waterlinie

Innovatieve ruimtelijke oplossingen voor de structuurvisie Noord-Holland 2040

Locatie Noord-Holland
Jaar:  2008-2009
Status: Prijsvraaginzending droom.NH
Uitschrijver: Provincie Noord-Holland
Samenwerking: Abram de Boer
Team: Jelk Kruk, Abram de Boer van Brug
Website: Noord-Holland.nl/...etc
Tentoonstelling: ABC Architectuurcentrum Haarlem

In Noord-Holland ligt een unieke kans om nieuwe, gevarieerde woonmilieus te ontwikkelen die verder nergens in Nederland te vinden zijn. Juist de bedreigende klimatologische veranderingen kunnen hier een aanleiding voor zijn.

In dit plan zetten we water in als een aanleiding om de leefomgeving aantrekkelijker te maken en tegelijkertijd ruimte te maken voor waterberging en waterafvoer. Water functioneert als ontwerpgereedschap. Het water bepaalt hier het beeld en de manier van leven. Op elk schaalniveau draagt het water bij aan de leefkwaliteit. Nieuwe woonmilieus ontstaan en beschermen de oude. Met de bouw van nieuwe woningen wordt bijgedragen aan een nieuwe waterlinie en aan de financiering van de beschermende maatregelen.

Differentiatie naar dichtheid

Noord Holland kent een relatief grote variatie in woningdichtheid. In de grotere gemeenten is - net als in de rest van de randstad - de woningdichtheid per gemeente erg hoog. In Amsterdam en Haarlem treffen we gemiddeld meer dan 2300 woningen per vierkante kilometer. In het Noorderlijke deel van Noord-Holland (Wieringermeer, Texel etc) is de deze dichtheid met circa 30 woningen per vierkante kilometer een stuk lager. Deze variatie is kenmerkend voor Noord-Holland en vormt een aanleiding voor een strategie.

Nederland is vandaag de dag in de Randstad 300 keer zo dicht verstedelijkt als in 1870. Dit betekent dat de bebouwings- en bewoningsdichtheid is toegenomen en het open water en open land is afgenomen. Daarnaast wordt ook voor de agricultuur een groot deel van de ruimte gebruikt. Wij stellen voor de capaciteit te vergoten.

Door dit te combineren met woningbouwontwikkeling ontstaan prachtige nieuwe woonmilieus die tegelijkertijd de investeringen voor de waterhuishouding financieren. Daarnaast vormt het plan een impuls voor de watersport en -recreatie.